ยินดีต้อนรับสู่แอโกรเวลท์

  "เพื่อความสำเร็จในการลงทุนของคุณ"                                                    หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ห้องสมุด | ข้อมูล| เปิดบัญชี | เข้าระบบ| ช่วยเหลือ

 
   นายหน้าสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย                                                                                            สมาชิก ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
   รหัสสินค้า  


           ข้อมูลที่อยู่ใน AGROWEALTH STATION ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการ ผู้ใช้จะต้องรู้รหัสสินค้า และความหมาย รหัสของสินค้าประกอบด้วย ชื่อประเทศ ชื่อตลาด ชื่อสินค้า ชื่อปีค.ศ. ชื่อเดือนที่ส่งมอบรับมอบ เช่น THAFRSS30612 หมายถึง ประเทศไทย ตลาด AFET สินค้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 เดือนส่งมอบเดือนธันวาคม ค.ศ.2006 เป็นต้น สินค้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดกลางยางพารารหัสสินค้า คือ THRSS3FOB

รหัสสินค้าใน AGROWEALTH STATION

ตลาดล่วงหน้า
รหัสสินค้า
ประเทศ
ตัวย่อ
ตลาด
ตัวย่อ
สินค้า
ตัวย่อ
ตัวเลข 4 ตัว
ตัวอักษร "B"
THAFRSS3B ไทย TH AFET AF ยางแผ่นรมควันชั้น 3 RSS3 - เดือนที่มี open Interest สูงสุดนำมาเรียงต่อกัน
THAFLTXB ไทย TH AFET AF น้ำยางข้น LTX -
THAFSTR20B ไทย TH AFET AF ยางแท่งเบอร์ 20 STR20 -
THAFWR5* ไทย TH AFET AF ข้าวขาว 5 % WR5 -
THAFWR5MB ไทย TH AFET AF ข้าวขาว 5% สัญญาขนาดเล็ก WR5M -
THAFTSB ไทย TH AFET AF แป้งมันสำปะหลังประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ TS -
CNSHRSS3B จีน CN Shanghai Future Exchange SH ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 RSS3 -
SGSCRSS3B สิงคโปร์ SG   SICOM ยางแผ่นรมควันชั้น 3 RSS3 -
USNYCLB สหรัฐอเมริกา US NYMEX NY น้ำมันดิบที่ทำการซื้อขายในตลาดโลก CL -
GOLDB         ทองคำที่ทำการซื้อขายในตลาดโลก    
THAFRSS30612 ไทย TH AFET AF ยางแผ่นรมควันชั้น 3 RSS3 เดือน ธ.ค. ปี ค.ศ. 2006 โดยท่านสามารถ ทำการเลือกปีและเดือนที่ต้องการดูข้อมูลได้  
THAFLTX0612 ไทย TH AFET AF น้ำยางข้น LTX  
THAFSTR20B ไทย TH AFET AF ยางแท่งเบอร์20 STR20  
THAFWR50506** ไทย TH AFET AF ข้าวขาว 5% WR5  
THAFWR5M0612 ไทย TH AFET AF ข้าวขาว 5% สัญญาขนาดเล็ก WR5M  
THAFTS0612 ไทย TH AFET AF แป้งมันสำปะหลัง ประเภทสตาร์ช TS  
CNSHRSS30612 จีน CN Shanghai Future Exchange SH ยางแผ่นรมควันชั้น 3 RSS3  
SGSCRSS30612 สิงคโปร์ SG   SICOM ยางแผ่นรมควันชั้น 3 RSS3  
USNYCL0612 สหรัฐอเมริกา US NYMEX NY น้ำมันดิบที่ทำการซื้อขายในตลาดโลก CL    

* ปัจจุบันไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยมีสินค้า THAFWR5M ซึ่งเป็นสินค้าประเภท และคุณลักษณะเหมือนกัน แต่เปลี่ยนจากน้ำหนัก 15,000 กิโลกรัม ต่อสัญญามาเป็น 5,000 กิโลกรัมต่อสัญญา

ตลาดกลางหาดใหญ่
รหัสสินค้า
ประเทศ
ตัวย่อ
ตลาด
ตัวย่อ
สินค้า
ตัวย่อ
ตัวเลข 4 ตัว
ตัวอักษร "B"
THFOBBKKRSS101 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 RSS1 - -
THFOBBKKRSS102 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 RSS1 - -
THFOBBKKRSS201 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 2 RSS1 - -
THFOBBKKRSS202 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 2 RSS1 - -
THFOBBKKRSS301 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 RSS1 - -
THFOBBKKRSS302 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 RSS1 - -
THFOBBKKRSS401 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 RSS4 - -
THFOBBKKRSS402 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 RSS4 - -
THFOBBKKRSS501 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 RSS5 - -
THFOBBKKRSS502 ไทย TH CASH BKK ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 RSS5 - -
THFOBBKKSTR5L01 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 5L STR5L - -
THFOBBKKSTR5L02 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 5L STR5L - -
THFOBBKKSTR501 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 5 STR5 - -
THFOBBKKSTR502 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 5 STR5 - -
THFOBBKKSTR1001 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 10 STR10 - -
THFOBBKKSTR1002 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 10 STR10 - -
THFOBBKKSTR2001 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 20 STR20 - -
THFOBBKKSTR2002 ไทย TH CASH BKK ยางแท่ง 20 STR20 - -
THFOBBKKLTX01 ไทย TH CASH BKK น้ำยางข้น 60% LTX - -
THFOBBKKLTX02 ไทย TH CASH BKK น้ำยางข้น 60% LTX - -
THFOBSKLTX02
ไทย TH CASH SK น้ำยางข้น 60% LTX - -
THSKLRSC ไทย TH CASH SK เศษยาง 100% LRSC - -
THSKFFLTX ไทย TH CASH SK น้ำยางสด FFLTX - -
THSKLFLTX ไทย TH CASH SK น้ำยางสด FFLTX - -
THSRLRSC ไทย TH CASH SR เศษยาง 100% LRSC - -
THSRFFLTX ไทย TH CASH SR น้ำยางสด FFLTX - -
THSRLFLTX ไทย TH CASH SR น้ำยางสด FFLTX - -
THNKLRSC ไทย TH CASH NK เศษยาง 100% LRSC - -
THNKFFLTX ไทย TH CASH NK น้ายางสด FFLTX - -
THNKLFLTX ไทย TH CASH NK น้ำยางสด LFLTX - -
THHYUSS3 ไทย TH CASH HY ยางแผ่นยังไม่รมควันคุณภาพ 3 USS3 - -
THSRUSS3 ไทย TH CASH SR ยางแผ่นยังไม่รมควันคุณภาพ 3 USS3 - -
THNKUSS3 ไทย TH CASH NK ยางแผ่นยังไม่รมควันคุณภาพ 3 USS3 - -
THHYLUSS3 ไทย TH CASH HY ยางแผ่นยังไม่รมควันคุณภาพ 3 LUSS3 - -
THSRLUSS3 ไทย TH CASH SR ยางแผ่นยังไม่รมควันคุณภาพ 3 LUSS3 - -
THNKLUSS3 ไทย TH CASH NK ยางแผ่นยังไม่รมควันคุณภาพ 3 LUSS3 - -

เงินสกุลต่างๆ
รหัสสินค้า
ความหมาย
  USD-JPY   เป็นการเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐกับเงินเยนญี่ปุ่น
  USD-BHT   เป็นการเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทไทย
  BHT-JPY   เป็นการเปรียบเทียบเงินสกุลบาทไทยกับเงินเยนญี่ปุ่น
  USD-SGD   เป็นการเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐกับเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์

ตลาด
ระยะเวลาเริ่มต้นที่มีในฐานข้อมูล
  AFET  
    1.ยางแผ่นรมควันชั้น 3   28 พฤษภาคม 2547 (2004)
    2.ข้าวขาว 5%   26 สิงหาคม 2547(2004) – 31 ธันวาคม 2548(2005)
    3.ข้าวขาว 5% สัญญาขนาดเล็ก   8 สิงหาคม 2548(2005)
    4.แป้งมันสำปะหลังประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ   25 มีนาคม 2549(2006)
    5.น้ำยางข้น   31 มีนาคม 2549(2006)
  SHANGHAI FUTURE EXCHANGE  
  SICOM  

บริษัทในเครือของ www.thaitexgroup.com   


 
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
บริษัท แอโกรเวลท์ จำกัด

30 บางนาคอมเพล็กซ์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 662-744-0888 โทรสาร 662-744-0233